مقاله ایجاد نیمه خودکار مشاپ های سازمانی

مقاله ایجاد نیمه خودکار مشاپ های سازمانی با استفاده از توصیفات معنایی در قالب pdf برای شما علاقه مندان تهیه و به صورت رایگان ارائه شده است.

تعریف مشاپ های سازمانی

تعریف مشاپ های سازمانی

مشاپ ها نسل بعدی برنامه های کاربردی تحت وب هستند. یک ﻣﺸﺎپ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب ﺳﺒﻚ وزن اﺳﺖ ، ﻳﻚ ﻣﺸﺎپ ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻣﺸﺎپ ﻫﺎ ﻳﻚ ﻛﻼس ﺟﺪﻳﺪ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی را در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻮری،ﮔﺬرا و ﻣﺸﺨﺺ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.” ﻳﻚ ﻣﺸﺎپ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻳﻚ  سروﻳﺲ وب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮا، داده ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻮر ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ یکدیگر ترکیب می شوند.”

کاربردهای مشاپ های سازمانی

کاربردهای مشاپ های سازمانی

کاربرد اصلی مشاپ های سازمانی، پیاده سازی برنامه های کاربردی موقعیتی در سازمان می باشد. این نوع از برنامه های کاربردی، عموما مشخصات زیر را دارند.

  • کاربران هدف آنها محدود( تعداد کم) می باشد
  • گذارا هستند و طول عمر کوتاهی دارند
  • نیاز به یک راه حل آنی و نسبتا خوب دارند.
  • توسط کاربران نهایی خود توسعه داده می شوند

چالش های مطرح در مشاپ های سازمانی

چالش های مطرح در مشاپ های سازمانی

  • قابلیت پاسخگویی: قابلیت پاسخگویی عبارت است از خاصیتی که توسط آن ارتباط یک منبع واحد با یک شی یا عمل می تواند برای یک شخص ثالث اثبات گردد.این ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﺸﺎپ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎپ، ﻫﻴﭻ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ را  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ.
  • کیفیت و دقت داده :ﺣﺠﻢ زﻳﺎدی از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان از داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻣﻨﺸﺎء اﺻﻠﻲ داده ﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ و دﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ.
  • امنیت: ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﻨﻴﺖ  به دلایل زیر آسیب پذیری زیادی دارند: ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺶ زﻳﺎدی در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ است ﺧﺎرج دﻳﻮاره آﺗﺶ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺎرج دﻳﻮاره آﺗﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

جهت دانلود مقاله ایجاد نیمه خودکار مشاپ های سازمانی کلیک نمایید.

مقاله ایجاد نیمه خودکار مشاپ های سازمانی

 

اشتراک این مطلب در:

کلمات کلیدی :

نظرات شما :

:: ارسال نظر