مقاله بررسی‌ اثرات‌ سیستم‌ ‌اتوماسیون ‌اداری

مقاله بررسی‌ اثرات‌ سیستم‌ ‌اتوماسیون ‌اداری مبتنی بر یک تحقیق میدانی در زمینه بررسی تأثیر سیستم های اتوماسیون اداری بر برخی شاخص های بهره وری سازمان است.

سیستم‌ ‌اتوماسیون ‌اداری چیست؟

سیستم‌ ‌اتوماسیون ‌اداری چیست؟

یکی از پرکاربردترین انواع سیستم های اطلاعاتی که مدیران را در کنترل گردش اطلاعات در سازمان یاری می دهد، سیستم اتوماسایون اداری است.  اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود.از سوی دیگر، از آن جا که منابع یک کشور عموما محدود است، افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت، اهمیت پیدا می کند. در جهان امروز، با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز به بهره وری چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه امری حیاتی و ضروری است. حال آنکه بررسی ها نشان داده بین سرمایه گذاری و تکنولوژی اطلاعات یا سیستم های اتوماسیون اداری و بازدهی موسسات و بهره وری نیروی انسانی ارتباط دوسویه مثبتی وجود دارد.

نتایج عمده سیستم اتوماسیون اداری

نتایج عمده سیستم اتوماسیون اداری

از جمله نتایج عمده سیستم های اتوماسیون اداری، تمرکززدایی در عین تمرکزگرایی است؛ یعنی می توان کارهارا از راه دور، بدون نیاز به حضور فیزیکی و مستمر انجام داد که این ویژگی بر کوتاه شدن فواصل زمانی و مکانی به عنوان یک ابر شاهراه تاکید دارد. سیستم های اتوماسیون اداری از این طریق موجب آسان شدن روند اداری  و افزایش بازده نیروی انسانی و مدیریت می شوند.سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز سرمایه انسانی، تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران داشته است.

 تأثیر سیستم اتوماسیون اداری بر شاخص های بهره وری سازمان

تأثیر سیستم اتوماسیون اداری بر شاخص های بهره وری سازمان

سیستم اتوماسیون اداری بر برخی از ابعاد ارتباطات و بهره وری سازمانی به شدت تأثیر گذاشته است. این تأثیر بیشتر در حوزه های ارتباطات و مراودات رسمی سازمانی و مکاتبات دفتری مشاهده می شود. همچنین سیستم اتوماسیون اداری در سهولت و سرعت تبادل اطلاعات نیز نقش عمده ای داشته و در ایجاد کانال های جدید ارتباطی موفق عمل کرده است. پیش گیری از برخی ارتباطات غیر ضروری در هنگام کار از دیگر نتایج به کار گیری این سیستم در سازمان ها است.

جهت دانلود مقاله بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری کلیک نمایید.

مقاله بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری
اشتراک این مطلب در:

کلمات کلیدی :

نظرات شما :

:: ارسال نظر